Teknisk pakke

​1.​ Hva er et FINT-adapter?

Felleskomponentene til FINT trenger en kobling til fagsystemer for å kunne levere og motta informasjon. Et FINT-adapter er denne koblingen mellom et fagsystem og en felleskomponent.

Adapteret må installeres i tilknytning til fagsystemet i den enkelte fylkeskommune. Vanligvis som en service på en server til fagystemet.

 

​2.​ Hva du må gjøre for å komme i gang

​2.1.​ Bestille adapter og testmiljø

 1. Man kontakter kontaktperson for sitt fagsystem (se kontaktpersoner i kap. under), for å initiere en avtale for FINT adapteret, og bestille testmiljø. Det anbefaler å ha et testmiljø for minimum HR. Det finnes utkast til avtale for adapter som er i bruk for andre fylkeskommuner.
 2. I  FINTs kundeportal (link til portalen) finner man påloggingsinformasjon for sitt fylke. Denne informasjonen må teknisk konsulent for Økonomi/HR systemet ha ved installasjon av adapteret.
 3. Når avtalen er signert så avtaler person fra IT drift i FK, f.eks systemeier av Økonomi/HR systemet tid med teknisk konsulent for systemet for installasjon av adapteret. Og man må avtale hvilken server adapteret skal installeres på.
 4. Etter adapteret er installert kan man i kundeportalen se “health status” på adapterne som er installert.
 5. Deretter starter den tekniske testen.

​2.1.​1 Forskjeller på fagsystem

For Vismas FINT adapter så kontakter man fylkets eksisterende kontaktperson. Installasjonsveiledning for Visma Adapter.

 

For Agresso så har de en egen kontaktperson for adapterne: Rolf Arne Flå hos Evry.

​2.1.2.​ Kontaktpersoner

 • FINT
  • Prosjektleder: Merete Lange
  • Teknsisk ressurs: Asgeir Nilsen
 • Fylkeskommune som har vært med i utviklingen av adapter
  • Agressos FINT adapter, Akershus fylkeskommune.
  • Visma Enterprises FINT adapter, Telemark fylkeskommune.
 • Leverandør
  • Kontaktperson Visma: Fylkeskommunenes egen VISMA kontakt. Referer til avtaleutkastet utarbeidet av Gina Grønberg i Visma for Oppland FK.
  • Kontaktperson Agresso: Rolf Arne Flaa (rolf.flaa@evry.com) hos Evry. Referer til avtalen med Akershus FK

2.2 Installasjon av adapteret

Det er teknisk representant fra leverandøren av adapteret som utfører installasjon av adapter og oppsett av testmiljø.

Tid og tekniske detaljer avtales med representant fra lokal IT drift, f.eks systemansvarlig for fagsystemet som adapteret går i mot.

​3.​ Komme i gang med felleskomponent


Vi har delt opp testingen i nivåer basert på EIF Conceptual Model. Du kan lese mer om denne modellen her: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/samhandlingsarkitektur/nytt-nasjonalt-rammeverk-samhandling)

​3.1.​ Test-verifikasjon av adapter (teknisk nivå)

​3.1.1.​ Helse-test av felleskomponent

I FINTs kundeportal kan man sjekke helsestatusen på felleskomponentene. Da vil man få et overordnet bilde av om felleskomponentene kjører som de skal, har tilkobling til fagsystem og om informasjon fra fagsystem er tilgjengelig gjennom felleskomponent.

​3.1.2.​ Test av alle relasjoner

Det er i tillegg mulig å kjøre “fint-link-walker” på felleskomponenten for å verifisere at alle linker/koblinger fungerer. Denne vil være tilgjengelig i kundeportalen.

​3.2.​ Test og mapping (semantisk nivå)

Før et adapter skal installeres, kan det være fornuftig å sette opp et mapping-dokument, som sammenlikner informasjonen som finnes i informasjonsmodellen til FINT med informasjon fra fagsystem. Se eksempel i vedlagt fil.

For å teste inneholdet adapteret har levert til felleskomponenten, har FINT laget en testklient som kan brukes til dette. Se avsnittet: Veileding i bruk av TestClient.

Husk å bruk samme miljø av test-klienten som fagsystemet du skal teste.

For å teste skriving/lagring av data, må en klient som Postman benyttes.

Det kan være nyttig å ha en strategi for å gjennomføre test. Se vedlagte eksempler på testtilfeller og avviksrapport.

​3.2.1.​ Ende-til-ende test mellom HR og VIS

Når fylkeskommunene skal i gang med VIS vil det være naturlig å kjøre systemintegrasjonstest mellom HR-system og Visma InSchool. Akershus har gjennomført en pilot på dette. Der står det også noe om erfaringene de hadde med dette. Se dokument: «AFK VIS – Integrasjonstestplan Agresso HR-Adapter Leveranse 2 – mai 2018.docx».

​3.3.​ Kvalitet på data i fagsystem (organisatorisk nivå)

Når test av felleskomponent er gjennomført, kan det være det oppdages utfordringer med datakvalitet. På sikt kan dette føre til at det er fornuftig å standardisere informasjon på tvers av fylkeskommunene.