Teknisk pakke

Introduksjon til Teknisk pakke

Visma InSchool (VIS) er et skoleadministrativt system. VIS skal kobles mot fylkeskommunenes fagsystemer. FINT er felleskomponenter som er utviklet for å standardisere integrasjonene mellom ​VIS og fagsystemene, og i den sammenheng må hvert fagsystem ha et FINT adapter. Adapteret mapper om dataene i fagsystemet til å passe med FINTs felleskomponenter.

Hva er et FINT-adapter?

Felleskomponentene til FINT trenger en kobling til fagsystemer for å kunne levere og motta informasjon. Et FINT-adapter er denne koblingen mellom et fagsystem og en felleskomponent.

Adapteret må installeres i tilknytning til fagsystemet i den enkelte fylkeskommune. Vanligvis som en service på en server til fagystemet.

Diagrammet over viser hvordan data flyter mellom Visma InSchool og Fylkeskommunenes egne fagsystemer, og hvor FINT adapteret er plassert i denne flyten. Hvert fagsystem må ha et eget FINT adapter. FINT Adapterene utvikles av fagsystemets leverandør.

 

Overordnet om testing

Vi har delt opp testingen i nivåer basert på EIF Conceptual Model. Hvis du ønsker å vite mer om denne modellen kan du lese mer om denne her: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/samhandlingsarkitektur/nytt-nasjonalt-rammeverk-samhandling)

Hva du må gjøre for å komme i gang

​1.​ Bestille adapter og testmiljø

 1. Man kontakter kontaktperson for sitt fagsystem (se kontaktpersoner i kap. under), for å initiere en avtale for FINT adapteret, og bestille testmiljø (om man ikke har det fra før). Det anbefales å ha en separat testdatabase (i de fleste tilfeller vil dette innebære en separat testinstallasjon av fagsystemet på en egen testserver). Det finnes utkast til avtale for adapter som er i bruk for andre fylkeskommuner.
 2. I  FINTs kundeportal finner man påloggingsinformasjon for sitt fylke. Denne informasjonen må teknisk konsulent for Økonomi/HR systemet ha ved installasjon av adapteret. Du finner en egen beskrivelse av kunderportalen og hvordan man oppretter pålogginsinformasjon her: https://www.fintprosjektet.no/kundeportalen/
 3. Når avtalen er signert så avtaler person fra IT drift i FK, f.eks systemeier av Økonomi/HR-systemet, tid med kundeansvarlig eller teknisk konsulent for systemet, for installasjon av adapteret. Og man må avtale hvilken server, adapteret skal installeres på.
 4. Etter adapteret er installert, kan man i kundeportalen se “health status” på adapterne.
 5. Deretter starter den tekniske testen.

​1.​1. Forskjeller på fagsystem

For Vismas FINT-adapter, kontakter man fylkets eksisterende kontaktperson/key account. Installasjonsveiledning for Visma Adapter.

Agresso har en egen kontaktperson for adapterne: Rolf Arne Flå hos Evry.

​1.2.​ Kontaktpersoner

 • FINT
  • Teamleader: Frode Sjovatsen
  • Teknsisk ressurs: Asgeir Nilsen
 • Fylkeskommune som har vært med i utviklingen av adapter
  • Agressos FINT adapter, Akershus fylkeskommune.
  • Visma Enterprises FINT adapter, Telemark fylkeskommune.
 • Leverandør
  • Kontaktperson Visma: Fylkeskommunenes egen VISMA kontakt. Referer til avtaleutkastet utarbeidet av Gina Grønberg i Visma for Oppland FK.
  • Kontaktperson Agresso: Rolf Arne Flaa (rolf.flaa@evry.com) hos Evry. Referer til avtalen med Akershus FK

 

2. Installasjon av adapteret

Det er teknisk representant fra leverandøren av fagsystemet, som utfører installasjon av adapter og oppsett av testmiljø.

Tid og tekniske detaljer, avtales med representant fra lokal IT-drift, f.eks systemansvarlig for fagsystemet som adapteret går i mot.

 

​3.​ Test av adapter (teknisk nivå)

3.1. Basistest

I FINTs kundeportal kan man sjekke helsestatusen på felleskomponentene. Dette kaller vi en basistest. Da vil man få et overordnet bilde av om felleskomponentene kjører som de skal, har tilkobling til fagsystem, og om informasjon fra fagsystem er tilgjengelig gjennom felleskomponentene. Det vil si at man sjekker om cachen har data og at de nylig ble oppdatert. Dette er greit å kjøre i dersom du utfører feilsøking. Det er også et krav å sende med resultatet av denne testen, hvis man kontakter FINT-support.

​3.2.​ Relasjonstest

I FINTs kundeportal kan man kjøre en relasjonstest. Denne testen går igjennom alle objekter innenfor et område (f.eks /administrasjon/personal/Ansvar), og sjekker at alle koblinger/linker til andre objekter fungerer. Når man får en feilmelding her, må man inn i fagsystemet, finne objektet som har fått feilmelding på en av sine koblinger, og så undersøke videre der hva som er problemet. Dette bør gjøres sammen med en fagressurs.

 

​4.​ Test av mapping (semantisk nivå)

Før et adapter skal installeres, kan det være fornuftig å sette opp et mapping-dokument, som sammenlikner informasjonen som finnes i informasjonsmodellen til FINT, med informasjon fra fagsystem.

For å teste innholdet adapteret har levert til felleskomponenten, har FINT laget en testklient som kan brukes til dette. Se avsnittet: Veileding i bruk av TestClient.

Husk å bruke samme miljø av test-klienten som fagsystemet du skal teste.

For å teste skriving/lagring av data, må en klient som Postman benyttes.

Det kan være nyttig å ha en strategi for å gjennomføre test. Se vedlagte eksempler på testtilfeller og avviksrapport.

​4.1​. Ende-til-ende test mellom HR og VIS

Når fylkeskommunene skal i gang med VIS, vil det være naturlig å kjøre systemintegrasjonstest mellom HR-system og Visma InSchool. Akershus har gjennomført en pilot på dette. Der står det også noe om erfaringene de hadde. Se dokument: «AFK VIS – Integrasjonstestplan Agresso HR-Adapter Leveranse 2 – mai 2018.docx».

 

5.​ Kvalitet på data i fagsystem (organisatorisk nivå)

Når test av felleskomponent er gjennomført, kan det oppdages utfordringer med datakvaliteten. På sikt kan dette føre til at det er fornuftig å standardisere informasjon på tvers av fylkeskommunene.